Privaatsuspoliitika / andmete turvalisus

1.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

1.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

1.3. Teenuse osutaja on isikuandmete vastutav töötleja, Teenuse osutaja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

1.4. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

1.5. Registreeritavate iskuandmete koosseisu kuuluvad Tellija andmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis) ja e-poe kasutuslepinguga nõustumine.

1.6. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

1.7. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

1.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

1.9. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Teenuse kasutaja isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

1.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist.

1.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

1.12. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

2. Vastutus

2.1. Teenuse osutajal lasub vastutus kuni toote müügihinna ulatuses.

2.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

2.3. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmise eest, samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

2.4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu seaduse alusel heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tingitud kahjude eest nii Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.